4. Sysselsetting og næringsliv

Sysselsetting menn og kvinner

Fleire kvinner enn menn er midlertidig tilsett

I 4. kvartal 2022 var det 57 242 menn og 50 007 kvinner som var tilsette i fast stilling i Møre og Romsdal, til saman 107 249 personar. Dette er ein auke frå 4. kvartal 2021, då totalt 106 508 personar var tilsette i fast stilling.

Fleire kvinner enn menn jobbar i midlertidige stillingar. I 4. kvartal 2022 var det 8 705 kvinner som var tilsette i midlertidige stillingar, noko som utgjorde 14,8 prosent av alle sysselsette kvinner. Tilsvarande var det 6 381 menn som hadde midlertidige stillingar, som utgjorde 10,0 prosent av alle sysselsette menn. Med andre ord er det ein større del kvinner enn menn som har ei svakare tilknyting til arbeidslivet og arbeidsplassen dei er tilsette på. Talet sysselsette i midlertidige stillingar auke frå 2021 til 2022. I 2021 var det til saman sysselsett 14 325 personar i midlertidige stillingar noko som auka til 15 086 personar i 2022.

Fleire næringar har ein stor del tilsette i midlertidige stillingar. Til dømes er det 23,8 prosent menn og 19,3 prosent kvinner som er tilsette i midlertidige stillingar i helse- og sosialtenestene. Vi ser det same i overnatting- og serveringsverksemder og i forretningsmessig tenesteyting. I fleire næringar skuldast nok dette store sesongvariasjonar med ulikt behov for arbeidskraft.  

Framleis «kvinneyrke» og «mannsyrke»

Der er framleis store skilnader i kva næringar kvinner og menn arbeider i. Arbeidsmarknaden er framleis kjønnsdelt, trass i eit større fokus dei seinare åra på å få ungdom til å velje utradisjonelle utdannings- og karrierevegar. Det tek sjølvsagt tid å endre haldningar til utdanning- og yrkesval.

Menn er i stort overtal i sekundærnæringa, heile 40 prosent av alle sysselsette menn i fylket arbeider innanfor denne næringa (industri og andre næringar som bearbeider råvarer). Tilsvarande er kvinner like dominerande i helse- og sosialtenester, der 39,5 prosent av kvinnene har sitt arbeid. Ein større del menn enn kvinner jobbar i sørvisnæringa, 35,3 prosent av mennene arbeider i denne næringa. Kvinnene dominerer innanfor undervisning, til dømes er om lag 70 prosent av lærarane i grunnskolen kvinner. I primærnæringa, jordbruk, skogbruk og fiske, har 6,5 prosent av sysselsette menn sitt virke. Berre 1,5 prosent av sysselsette kvinner arbeider i primærnæringa.

Forrige tema:
Neste tema: