14. Samferdsel

Miljøutslepp

Over halvvegs til målet om 55% reduksjon i CO2-utslepp i ikkje-kvotepliktig sektor

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit langsiktig utviklingsmål å bli miljøfylke nr. 1. Utviklingsmålet blir støtta opp av fylkesplanmåla. Eit av desse måla er å redusere klimagassutsleppa slik at fylket er klimanøytralt i 2030, og bidra til 55 prosent kutt i ikkje-kvotepliktig sektor.

I perioden 2019 til 2022 vart CO2-utsleppet i den fylkeskommunale verksemda redusert med 25 656 tonn CO2-ekvivalentar, noko som utgjer 29 prosent.

I løpet av 2022 blei fire nye ferjesamband elektrifisert. Sambanda Årvik–Koparneset, Kvanne–Rykkjem, Seivika–Tømmervåg og Edøya–Sandvika gjekk alle over til hybridelektrisk framdrift. Desse sambanda reduserte dieselforbruket sitt aleine med 41 prosent samanlikna med 2019. Full effekt av tiltaka er forventa i løpet av 2023.

I perioden 2019 til 2022 blei dieselforbruket totalt for buss, hurtigbåt og ferje redusert med 9,6 mill. liter. Den totale årlege ruteproduksjonen har i same periode vore relativt uendra, sett bort frå justeringar i samband med opning av Nordøyvegen, nedlegging av hurtigbåten Molde–Vestnes–Sekken samt auka kapasitet på Seivika–Tømmervåg og ekstra fartøy på Edøya–Sandvika.

Batteriteknologien er i stadig utvikling, og det er potensielt fleire moglegheiter innanfor elektrifisering av hurtigbåtruter. Deriblant er det planlagt at Kystekspressen skal ha hybridelektrisk framdrift i starten av 2024, med ein hybridgrad opp imot 70 prosent.

Elektrifisering av kollektivtransporten i Møre og Romsdal er eit omfattande og langsiktig arbeid, kor det allereie ligg tidfesta planar fram i tid for vidare elektrifisering slik at ein vil nå målet om 55 prosent reduksjon.

Forrige tema:
Neste tema: