14. Samferdsel

Hurtigbåt

Mot slutten av 2022 er det berre Langevågsruta som er tilbake på 2019 nivå

Totalt for dei fylkesinterne hurtigbåtane i Møre og Romsdal, vart det registrert 417 240 reisande i 2022. Dette er ein reduksjon på 26 prosent samanlikna med 2019, men ei auke på 24 prosent samanlikna med 2021. Rute 39 (Molde–Vestnes–Sekken) blei lagt ned frå 1.1.2020, og ved å samanlikne dagens 3 ruter hadde dei ein nedgang på 14 prosent samanlikna med 2019. Januar og februar i 2022 var prega av korona og i perioden 22. august–21. oktober var det kampanje med 40 prosent rabatt på hurtigbåtbillettar, samt omlegging av rute 1149 frå Nordøyane til Hamnsund.

Alle 3 rutene hadde ein topp i september som følgje av kampanjen og var tilbake og til dels over reisetala samanlikna med 2019. Den langsiktige effekten av tiltaket har vi førebels ikkje anslag for. For året samla hadde Hareidruta ein nedgang på 18 prosent, Langevågsruta ein nedgang på 6 prosent og Nordøy / Hamnsundruta ein nedgang på 22 prosent i reisetala samanlikna med 2019. Nedgangen for Hamnsundruta kan også skuldast endring i rutestruktur. Likevel er det verdt å merke seg at Langevågsruta hadde ein auke på 3 prosent siste halvåret 2022 samanlikna med same periode i 2019.

November 2022 gav i snitt om lag 1 740 daglege påstigande passasjerar på kvardagar. 32 prosent av desse hadde avreisetid mellom klokka 06:00 og 08:59, og 27 prosent mellom klokka 15:00 og 16:59. Med andre ord var 59 prosent av alle hurtigbåtreiser fordelt på desse 5 timane. Fordelinga var tilnærma lik som i 2021.

Nedgang for Kystekspressen

Totalt for Kystekspressen var det 238 096 registrerte passasjerar i 2022, der 43 prosent av desse passasjerane gjekk av og/eller på i Møre og Romsdal. Samanlikna med 2019 var det ein nedgang på 16 prosent for ruta totalt, og 15 prosent nedgang for av- og/eller påstigande i Møre og Romsdal.

Forrige tema:
Neste tema: