15. Kommuneøkonomi

Sektorvis netto driftsutgifter

Mest til pleie og omsorg

Sektoren som kommunane disponerer mest midlar innanfor er pleie og omsorg. Den nest største sektoren er grunnskolen, følgt av barnehagesektoren. Slik er det både i Møre og Romsdal og i landet elles.

Meir informasjon om kommuneøkonomi finn du i den årlege rapporten til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal om «Utviklinga i kommuneøkonomien».

Forrige tema:
Neste tema: