4. Sysselsetting og næringsliv

Fiskeri og havbruk

Lågare sal av matfisk

Akvakulturnæringa i Møre og Romsdal er prega av sykliske variasjonar, og salet har dei seinare åra variert kraftig både i selde tonn og i pris. Desse variasjonane gjer det vanskeleg å sjå om forslaget og seinare innføringa av grunnrenteskatt i havbruket har hatt påverknad på seld volum og oppnådd pris. Truleg vil dette har større påverknad på resultat og investeringar i næringa enn seld volum og pris.

I 2022 var det seld 117 459 tonn matfisk frå Møre og Romsdal, det er ein nedgang på 105 295 tonn eller 47,0 prosent. Sjølv om seld volum fall kraftig, oppnådd ein betre pris, slik at nedgangen målt i kroner var på 2,45 milliardar kroner eller 22,9 prosent. I alt var det seld 1 645 601 tonn matfisk i 2022 i landet, ned 1,0 prosent frå 2021. Målt i kroner var verdien på seld fisk om lag 26 milliardar kroner, opp 32,5 prosent frå året frå 2021.

Mindre fangst

Fartøy frå Møre og Romsdal hadde ein nedgang i fangsten i 2022. Det var berre skaldyr og bruskfisk som hadde ein auke i fangsten frå 2021, og denne fangsten utgjer berre 2,7 prosent av fiskefangsten. I tonn var nedgangen størst innan pelagisk fisk, med ein nedgang frå 2021 på 29 258 tonn. Relativt sett var nedgangen størst i fangsten av flatfisk m.v, som var 15,0 prosent lågare i 2022 enn i 2021.

Samla var fiskefangsten av fartøy frå Møre og Romsdal på 531 418 tonn, ein nedgang på 33 255 tonn tilsvarande 5,9 prosent frå 2021.

Over 10 000 fiskarar

Det var 10 830 personar frå Møre og Romsdal registrert i fiskerimanntalet i 2022. Av desse hadde 9 597 personar fisker som hovudyrke, medan 1 233 hadde det som tilleggsyrke. Det var 9 161 menn og 436 kvinner som hadde det som hovudyrke. Som tilleggsyrke var det 1  179 menn og 54 kvinner. I prosent er det om lag like mange kvinner som hadde det som tilleggsyrke som hovudyrke, med høvesvis 4,5 og 4,4 prosent.

Forrige tema:
Neste tema: