7. Kultur

Bibliotek

Få meiropne bibliotek i Møre og Romsdal

Eit meirope bibliotek er tilgjengeleg for innbyggarane utan at tilsette er til stades. Utlån er sjølvbetent og både biblioteklokalet og samlinga er tilgjengeleg for publikum. Somme bibliotek lar innbyggarane låse seg inn med lånekort, medan andre er samlokalisert med andre verksemder med lengre opningstid.

Meiropne bibliotek er eit populært tilbod som gjer viktige bibliotektenester tilgjengelege når det passar innbyggarane. Det kan bidra til å støtte funksjonen til biblioteket som ein open og tilgjengeleg møteplass, og legge til rette for utvikling av betre bibliotektenester.

I Møre og Romsdal har 31 prosent av kommunane bibliotek med tilbod om meirope, anten ved hovudbiblioteket eller ved avdelingane. Etter Troms og Finnmark er dette den lågaste delen meiropne bibliotek i landet. Vestfold og Telemark er fylket med størst prosentdel meiropne bibliotek – heile 77 prosent.

Meir utlån av barnebøker trass nedgang i tid brukt på lesing

Biblioteka i Møre og Romsdal lånte ut 280 272 barnebøker i 2022. Dette er ein auke på 3,2 prosent frå 2021, og fylket følger med dette den nasjonale utviklinga. Viken fylkeskommune har ein nedgang i utlån av barnebøker. Årsaka kan vere manglande statistikkinnlevering i 2022.

Sande, Herøy og Averøy har størst endring, med over 30 prosent auke. Sjølv om biblioteka i Møre og Romsdal har ein auke i utlån av barnebøker, er fylket blant dei som lånar ut færrast barnebøker i landet.

Det er positivt at utlånet av barnebøker stig sjølv om barn (9–15 år) brukar mindre tid på bøker og lesing enn tidlegare. I snitt per dag brukar barn i denne alderen ti minutt på å lese bøker, medan dei til samanlikning brukar 256 minutt på internett per dag i følge Norsk mediebarometer.

Forrige tema:
Neste tema: