4. Sysselsetting og næringsliv

Næringsstruktur

Svak vekst i sysselsettinga

Talet sysselsette  i fylket auka frå 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022 med 1 391 sysselsette, tilsvarande 1,1 prosent. Det er langt lågare enn veksten på landsbasis som var på 2,0 prosent, eller 55 997 sysselsette. Etter pandemien auka sysselsettinga, og gjer det framleis, men veksten er langt lågare. Samanlikna med veksten i perioden frå 4. kvartal 2020 til 2021 var veksten no 115,5 prosent lågare i fylket og 48,0 prosent lågare nasjonalt.

Frå 2021 til 2022 var det sysselsettinga i næringar i privat sektor som auka mest. Forretningsmessig tenesteyting og eigedomsdrift auka med 6,3 prosent, medan teknisk tenesteyting auka med 4,4 prosent. Offentleg administrasjon, forsvar og sosialforsikring sakk med 3,7 prosent, tilsvarande 253 sysselsette. I tillegg til offentleg administrasjon sakk talet sysselsette i bergverksdrift og utvinning, elektrisitet, vatn og renovasjon samt varehandelen. I dei resterande næringane auka sysselsettinga.

Nasjonalt er sørvisnæringar den største næringa, og var om lag dobbelt så stor som sekundærnæringa og helse- og omsorgstenester per 4. kvartal 2022. I Møre og Romsdal var også sørvisnæringa størst, men avstanden til sekundærnæringar var mindre. Helse- og omsorgstenester var den tredje største næringa i fylket, medan den var nest størst nasjonalt. Årsaka til at sekundærnæringa utgjer ein større andel i fylket enn nasjonalt skuldast at det er ein høgare andel sysselsett i industri i Møre og Romsdal enn nasjonalt. Saman med bygg- og anleggsverksemd utgjer desse næringane det store fleirtalet i sekundærnæringane.

Størst skilnad med næringsstrukturen nasjonalt er andelen jordbruk, skogbruk og fiske utgjer av samla sysselsetting. Nasjonalt utgjer næringa 2,3 prosent av dei sysselsette, medan dei utgjer 4,2 prosent i Møre og Romsdal. Det er 80 prosent høgare enn andelen nasjonalt.

Forrige tema:
Neste tema: