Tannhelse

Betre rutinar for meldeplikt til barnevernet gjennom tannhelsetenesta    

I 2017 var 72 913 personar under tilsyn av den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal, nær 30 prosent av alle innbyggarane. Den største gruppa er barn og unge opp til 18 år med 50 634 personar under tilsyn. Eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og i heimesjukepleie utgjer 5 618 personar. 11 005 vaksne, betalande pasientar nytta også den offentlege tannhelsetenesta.

Karies er ein indikator som kan synleggjere tannhelsa. Femåringar, tolvåringar og attenåringar blir brukt som indikatorårskull, og delen personar utan karieserfaring blir brukt som målevariabel. Tannhelsetenesta i fylket registrerer treåringar i tillegg til indikatorårskulla for å følge med utviklinga, og for å identifisere barn med dårleg tannhelse tidleg. 

Tannhelsa til barn og unge i Møre og Romsdal har vorte gradvis betre, men i 2017 såg vi ein liten nedgang hos tre- og tolvåringane. 94,1 prosent av treåringane, 84,7 prosent av femåringane, 55,4 prosent av tolvåringane og 19,7 prosent av attenåringane var utan karieserfaring i 2017. Tannhelsa til barn og unge i Møre og Romsdal har vorte gradvis betre, men i 2017 såg vi ein liten nedgang hos tre- og tolvåringane. Hos attenåringane viser tala ei betring med 1,2 prosentpoeng i høve til året før. Det er mogleg at auka satsing på førebygging og utoverretta arbeid, mellom anna gjennom kantinesatsinga i vidaregåande skole, har medverka til betringa hos attenåringane.

Tannhelsetenesta har meldeplikt til barnevernet, jfr. Helsepersonellloven §33 «Opplysninger til barneverntjenesten ». I 2017 vart det utarbeidd ein samarbeidsavtale
mellom tannhelsetenesta og barnevernet for å etablere gode rutinar for å kunne avdekke omsorgssvikt hos barn og unge. Talet på påminningsbrev om fleire gonger ikkje møtt, og bekymringsmeldingar til barnevernet, blir årleg registrert. Nytt for 2017 er talet på førespurnadar frå barnevernet til tannhelsetenesta. Tannhelsetenesta har lagt ned 1 127 timar i det førebyggande arbeidet utanfor klinikken i 2017, mot 1 259,8 timar i 2016 og 1 369,4 timar i 2015. Dette er ikkje ei ønska utvikling sett i eit førebyggande perspektiv.