Sysselsetting menn og kvinner

Minst 50 000 sysselsette i næringar med låg kjønnsbalanse!

Samla har 127 060 sysselsette arbeidsstaden sin i Møre og Romsdal, 67 248 menn og 59 812 kvinner. I alt er 7 436 fleire menn enn kvinner sysselsett i fylket. I alle aldersgrupper utanom aldersgruppa 15-19 år er det fleire sysselsette menn enn kvinner i Møre og Romsdal. Størst er forskjellen i aldersgruppa 25-39 år, der det er 2 274 fleire sysselsette menn enn kvinner. Samla utgjer menn i fylket 52,9 prosent av dei sysselsette, mens kvinner utgjer 47,1 prosent.

I enkeltnæringar er graden av kjønnsbalanse langt lågare enn ein finn i arbeidsmarknaden samla. Av næringsgruppene er bygge- og anleggsverksemd, bergverksdrift og utvinning og transport og lagring særleg mannsdominerte, med høvesvis 91,6, 87,4 og 85,7 prosent menn. I andre enden av skalaen, der vi finn dei næringane der kvinnene dominerer, har vi Helse- og omsorgstenester, Undervisning og Overnattings- og serveringsverksemd, der kvinner utgjer høvesvis 84,0, 69,2 og 64,6 prosent.

Bryt vi næringsgruppene ned i enkeltnæringar, finn vi dei enkeltnæringane der kjønnsbalansen er lågast. Dei mest mannsdominerte enkeltnæringane er oppføring av bygningar, spesialisert bygge- og anleggsverksemd, tenester til bergverk og utvinning, maskinreparasjon og –installasjon og landtransport og røyrtransport. I desse fem næringane er i alt 13 743 personar sysselsett, og av desse er 12 561 eller 91,4 prosent menn.

Dei fem mest kvinnedominerte enkeltnæringane er pleie og omsorg i institusjon, omsorg utan butilbod, barnehagar mv., anna personleg tenesteyting, helsetenester og undervisning. I alt er 39 436 sysselsette i desse enkeltnæringane, av desse er 31 668 kvinner. Det gir ein kvinnedel på 80,3 prosent.