Plastavfall

Meir plast går til materialgjenvinning

Utsortert plast som går til materialgjenvinning, auka med heile 50,5 prosent frå 2016 til 2017 i Møre og Romsdal. Tala viser at kvar innbyggar i fylket leverte 7,7 kg plastavfall til materialgjenvinning i 2017, mot 5,1 kg året før. Ser vi heile landet under eitt, leverte kvar nordmann 8,1 kg plast til gjenvinning.

Kvar og ein av oss kastar også mindre avfall enn tidlegare: Tal for heile landet viser at den totale mengda avfall frå hushalda gjekk ned med 1 prosent frå 2016 til 2017 og ser ut til å ha stagnert på om lag 2,3 millionar tonn etter 2013. 

Kvar og ein av oss kasta 429 kilo hushaldsavfall i 2017, mot 437 kilo året før. Statistikken over avfall frå hushalda viser at det var andre året på rad avfallsmengda gjekk ned. Målt i prosent var nedgangen per person større enn nedgangen i totale mengder, noko som har samanheng med auken i folketalet.

Mens veksten i avfallsmengda i hushalda har stoppa opp, har auken i konsumet halde fram. Veksten i avfallsmengda har stort sett lege på eit høgare nivå enn volumauken i konsumet, og nokre år så mykje høgare som 20 prosent. Dei to størrelsane byrja å nærme seg kvarandre i 2013, og sidan har gapet vorte stadig mindre, til dei no er på same nivå. Såleis har vi nådd eit nasjonalt mål om at avfallsmengda skal vekse mindre enn forbruket.

I Møre og Romsdal vart det levert 106 000 tonn hushaldsavfall i 2017. Av dette gjekk 34 000 tonn til materialgjenvinning, der 6 000 tonn gjekk til kompostering og 3 000 tonn til biogassproduksjon. Dei resterande 65 000 tonna vart levert til forbrenning. Møre og Romsdal har ein lågare del hushaldsavfall levert til materialgjenvinning enn landsgjennomsnittet. Mens kvar innbyggar i landet sett under eitt leverte 168 kg avfall til gjenvinning, er tilsvarande tal for Møre og Romsdal 128 kg per innbyggar. Dette talet har vore stabilt dei siste tre åra.